DODAJ KREW!

 • jpg, jpeg, png. Np. foto stempla w legitymacji, potwierdzenia z centrum krwiodawstwa, itp.
 • jpg, jpeg, png.
 • Klauzula informacyjna – RODO

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (dalej ZHR) z siedzibą w Warszawie przy ul.Litewska11/13. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się bezpośrednio pod adresem email [email protected].
  2. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO)
  3. Odbiorcami danych będą: osoba, której dane dotyczą, organizatorzy oraz obserwatorzy akcji
  4. Dane będą przechowywane do zakończenia akcji, a. w niektórych przypadkach, po udzieleniu odrębnej i wyraźnej informacji, administrator może przechowywać dane dłużej; b. administrator nie usuwa danych ujętych w dokumentach o charakterze historycznym – np. albumy, kroniki, rozkazy.
  5. Administrator informuje, że osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje jej także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ponadto osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne.
  6. Niepodanie wskazanych danych osobowych, lub nieudzielenie albo cofnięcie zgody na ich przetwarzanie, może skutkować nieprzyjęciem kandydata do akcji albo ustaniem członkostwa w akcji.

 •